Byalagets stadgar

Stadgar för Widtsköfle byalag.
§ 1 Ändamål
Byalaget har till uppgift att tillvarata bygdens och invånarnas intressen. Det är din stämma som skall höras
över all partigränser. Det är du som skall bestämma hur din bygd skall formas. Till byalaget är alla
församlingsbor lika varmt välkomna. Är vi många kan vi bli starka och tillvarata Bygdens intressen.

§ 2 Medlemskap och avgifter
Var och en som äger en fastighet, bosatt eller har annan anknytning till församlingen kan bli medlem i
Byalaget. Medlem erlägger en årsavgift som beslutas vid ordinarie byastämma. Medlem under 15 år äger ej
rösträtt.

§ 3 Byaråd
Byalagets angelägenheter handhas av ett byaråd, bestående av ålderman eller ålderkvinna (här nedan kallad
ålderman) samt 10 ordinarie byaråd jämte 2 suppleanter. Ålderman väljes på ett år, byaråden på två år. Varje
år avgår halva antalet byaråd.
Ålderman är ordförande i såväl stämma som i byarådet. Byarådet utser inom sig åldermans ersättare,
präntare och punghållare. Ålderman åligger att sammankalla till stämma, byaråd och övriga sammankomster
samt att leda förhandlingarna, att väl bevaka Byalagets angelägenheter, att å Byalagets vägnar underteckna
alla skrivelser. Åldermans ersättare övertar i åldermans frånvaro dennes åliggande.
Präntare åligger att vid stämma, byaråd och övriga sammankomster föra anteckningar, att svara för alla
skrivelser till och från Byalaget.
Punghållaren åligger att lagenligt föra Byalagets räkenskaper och förvalta dess medel, att handha alla
inkasseringar och verkställa alla av Byarådets beslutade utbetalningar.Byalagets räkenskapsår omfattar tiden
1 april till 31 mars.
Frågor inom Byarådet avgörs genom röstning. Byarådet är beslutsmässigt om minst sju byaråd är närvarande.
Vid lika röstetal äger ålderman utslagsröst. Valbar till Byarådet är endast den som är skriven i församlingen.

§ 4
Ålderman äger rätt att avlysa diskussion, som politiskt eller på annat sätt är främmande för Byalagets
intressen.

§ 5 Byastämma
Ordinarie byastämma hålls årligen för juni månads utgång. Kallelse till byastämma ytfärdas senast fjorton
dagar i förväg. Vid ordinarie byastämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av justeringsmän att jämte åldermannen justera stämmans anteckningar.
2.Fråga om stämmans behöriga utlysande.
3.Byarådets berättelse.
4.Punggranskarens berättelse.
5.Fråga om ansvarsfrihet för byarådet.
6. Val av ålderman eller ålderkvinna.
Val av byaråd jämte suppleanter.
Val av två punggranskare jämte två ersättare.
Val av valberedning.
7. Handläggning av ärenden som av byarådet hänskjutits till stämman jämte övriga förslag och
framställningar som väcks.
Val sker genom öppen omröstning. Vid lika röstetal äger åldermannen utslagsröst.

§ 6 Byaråd
Byarådet sammanträder minst sex gånger per verksamhetsår. Medlem äger rätt att framföra ärenden och
förslag till åldermannen för vidare behandling inom byarådet. Medlem äger rätt att närvara och delta i
Byarådets diskussion.

§ 7 Granskning
Punggranskarna äger när som helst tillgång till Byalagets räkenskapshandlingar, vilka skall vara granskarna
tillhanda senast 15 april. Över verkställd granskning upprättas berättelse.

§ 8 Ordningsändring
Ändringar eller tillägg till dessa byaordningar kan göras på tvenne byastämmor med minst trettio dagar
emellan, därav en ordinarie ned enkel majoritet.

§ 9 Byalaget upplösning
Beslut om Byalaget upplösning kan endas fattas på tvenne byastämmor därav en ordinarie, med enkel
majoritet. Vid eventuell upplösning beslutar stämman om Byalagets tillgångar.